Säännöt

1. Yhdistyksen nimi on Kiinalaisten Allianssi ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot: Yhdistyksen tarkoituksena on Suomessa asuvien kiinalaisten välisen kanssakäymisen edistäminen, Suomessa asuvien kiinalaisten sopeuttaminen suomalaiseen yhteiskuntaan, vaikeuksissa olevien jäsentensä avustaminen sekä yhteyksien pito muiden maiden vastaaviin seuroihin. Yhdistys on epäpoliittinen. 3. Yhdistyksen jäseneksi liityminen: varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen iältään vähintään 18-vuotias hyvämaineinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tavoitteet ja toimii niiden mukaisesti. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen. . Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan suullisesti yhdistyksen kokouksessa, jolloin se merkitään kokouspöytäkirjaan. 4. Hallitus:Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitukseen valitaan kuusi–kymmenen jäsentä Vaalikelpoinen hallituksen jäseneksi on yhdistyksen varsinainen jäsen, kunniapuheenjohtaja tai kunniajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan jommankumman varapuheenjohtajan kutsusta niin usein kuin on tarpeellista. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallitukseen valituista on läsnä ja ainakin yksi heistä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi tehtävään valittua pöytäkirjantarkastajaa tai se tarkastetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa. Hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan sekä yhdistyksen jäsenistä koostuvia toimikuntia erikseen määrättäviä tehtäviä varten. Hallitus ottaa ja erottaa toimistonhoitajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt joko keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sekä päättää heidän tehtävistään. 6. Vuosikokous Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) Avataan kokous. 2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa. 3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 5) Käsitellään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. 6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 7) Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksujen suuruus. 8) Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen jäsenet. 9) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. 10) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Vuosikokouksessa voidaan lisäksi käsitellä muita asioita, jotka hallitus tai yhdistyksen jäsen esittää käsiteltäväksi. Jäsenen tekemä esitys on jätettävä kirjallisena hallitukselle kolmekymmentä vuorokautta ennen kokousta. 7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen: Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, jompikumpi varapuheenjohtajista tai hallituksen siihen erikseen määräämä hallituksen jäsen, kaksi yhdessä. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden toimistonhoitajalle yhdessä jonkun edellä mainitun nimenkirjoittajan kanssa. 8. Tilikausi ja tilintarkastus Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja siihen liittyvät asiakirjat sekä hallituksen laatima toimintakertomus on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee suorittaa hallinnon ja tilien tarkastus ja antaa siitä kirjallinen, vuosikokoukselle osoitettu lausunto hallitukselle neljätoista päivää ennen yhdistyksen vuosikokousta. 9.Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään kolmenkymmenen vuorokauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, jolloin esityksen on kummassakin kokouksessa saavutettava kolmen neljäsosan enemmistö annetuista äänistä. 10.Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi: 1) kerätä jäsenmaksua, työssä käyvä jäsen maksaa vuotuisen jäsenmaksu on 40 euroa ja muut 10 euroa. 2) vastaanottaa toiminta-avustuksia, lahjoituksia 3) panna toimeen arpajaisia ja rahankeräyksiä