Virheviesti

  • Notice: Undefined offset: 0 funktiossa user_node_load() (rivi 3697 tiedostossa /home/skary201/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object funktiossa user_node_load() (rivi 3697 tiedostossa /home/skary201/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 0 funktiossa user_node_load() (rivi 3698 tiedostossa /home/skary201/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object funktiossa user_node_load() (rivi 3698 tiedostossa /home/skary201/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 0 funktiossa user_node_load() (rivi 3699 tiedostossa /home/skary201/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object funktiossa user_node_load() (rivi 3699 tiedostossa /home/skary201/public_html/modules/user/user.module).

Työttömyyskassat

Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos
• olet kokonaan tai osittain työtön
• haet kokoaikatyötä ja olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto)
• olet työttömyyskassan jäsen
• olet täyttänyt työssäoloehdon kassan jäsenyysaikana
• olet iältäsi 17–64-vuotias (lomautustilanteessa 17–67-vuotias).

Saadaksesi ansiopäivärahaa sinun on heti työttömäksi jäädessäsi
ilmoittauduttava työnhakijaksi TE-toimistoon. Ilmoittautumista ei voi tehdä
takautuvasti.

TE-toimisto antaa työttömyyskassalle sitovan lausunnon siitä, täyttyvätkö
laissa ansiopäivärahan maksamiselle määritellyt työvoimapoliittiset
edellytykset kohdallasi. Tällainen edellytys on esimerkiksi se, oletko
työmarkkinoiden käytettävissä. Työttömyyskassa voi maksaa ansiopäivärahaa
vain, jos TE-toimiston lausunto on esteetön.

Palkansaajan työssäoloehdon pituus on 26 kalenteriviikkoa. Työssäoloehto voi
siis lyhimmillään täyttyä noin kuudessa kuukaudessa.
Työssäoloehtoa kerryttää jokainen työviikko, jolloin työtä on ollut vähintään 18
tuntia ja työstä on maksettu työehtosopimuksen mukainen palkka. Jos alalla ei
ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on vuonna 2018 oltava vähintään
1 189 euroa kuukaudessa.

Työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista, mutta työssäoloehdon tulee täyttyä
tarkastelujakson aikana. Tarkastelujakso on 28 kuukauden mittainen ja se
lasketaan taaksepäin työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisesta lukien.
Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain, jos työssäoloehto täyttyy kassan
jäsenyysaikana. Jäsenyysaikaa on siis oltava vähintään 26 viikkoa.

Palkansaajan työssäoloehdon pituus on 26 kalenteriviikkoa. Työssäoloehto voi
siis lyhimmillään täyttyä noin kuudessa kuukaudessa.
Työssäoloehtoa kerryttää jokainen työviikko, jolloin työtä on ollut vähintään 18
tuntia ja työstä on maksettu työehtosopimuksen mukainen palkka. Jos alalla ei
ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on vuonna 2018 oltava vähintään
1 189 euroa kuukaudessa.

Työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista, mutta työssäoloehdon tulee täyttyä
tarkastelujakson aikana. Tarkastelujakso on 28 kuukauden mittainen ja se
lasketaan taaksepäin työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisesta lukien.
Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain, jos työssäoloehto täyttyy kassan
jäsenyysaikana. Jäsenyysaikaa on siis oltava vähintään 26 viikkoa.

Ansiopäivärahan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävän, vähintään
työssäoloehdon täyttävän ajan vakiintuneesta palkasta. Ansiopäivärahan
laskemisessa huomioidaan palkat sellaisilta kalenteriviikoilta, joilta
työssäoloehto kertyy.

Palkkatulosta vähennetään lomaraha ja lomakorvaus. Näiden erien lisäksi
tehdään vähennys, joka määräytyy vuosittain palkansaajan työeläke- ja
työttömyysvakuutusmaksujen sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksun
perusteella. Vähennys on 4,48 % vuonna 2018 täyttyvissä työssäoloehdoissa.
Ansiopäiväraha muodostuu perusosasta, ansio-osasta ja lapsikorotuksista.

• Perusosa on vuosittain kansaneläkeindeksin mukaan vahvistettavan peruspäivärahan suuruinen. Peruspäiväraha on 32,40 € vuonna 2018.
• Ansio-osa on 45 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää taitekohdan (3 078 € vuonna 2018), ansio-osa on ylimenevältä osalta 20 %.
• Lapsikorotusta voi saada alle 18-vuotiaasta huollettavasta lapsesta.

Lapsikorotukset ovat vuonna 2018 yhdestä lapsesta 5,23 €, kahdesta
lapsesta 7,68 € ja kolmesta tai useammasta lapsesta 9,90 €.

Ansiopäiväraha on veronalaista tuloa ja sitä maksetaan viideltä päivältä
viikossa.

Ansiopäivärahan enimmäismaksuaika riippuu työhistorian pituudesta ja iästä
seuraavasti:

Työhistoria enintään kolme vuotta: 300 päivää
Yli kolme vuotta: 400 päivää
Vähintään viisi vuotta viim. 20 vuoden aikana ja ikä vähintään 58 vuotta: 500 päivää

Ansiopäivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa, joten 500 päivää vastaa
100 viikkoa, 400 päivää 80 viikkoa ja 300 päivää 60 viikkoa.

Enimmäismaksuaika alkaa alusta silloin, kun täytät 26 kalenteriviikon
työssäoloehdon uudelleen. Työhistoria- ja ikäedellytys tutkitaan jokaisen
enimmäisajan alkaessa.

Jos työttömyytesi jatkuu enimmäismaksuajan täytyttyä, voit hakea
työmarkkinatukea Kelasta.

Lisätietoa osoitteessa https://www.tyj.fi/fin/lomakkeet_ja_opas/etuusopas/