Virheviesti

  • Notice: Undefined offset: 0 funktiossa user_node_load() (rivi 3697 tiedostossa /home/skary201/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object funktiossa user_node_load() (rivi 3697 tiedostossa /home/skary201/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 0 funktiossa user_node_load() (rivi 3698 tiedostossa /home/skary201/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object funktiossa user_node_load() (rivi 3698 tiedostossa /home/skary201/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 0 funktiossa user_node_load() (rivi 3699 tiedostossa /home/skary201/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object funktiossa user_node_load() (rivi 3699 tiedostossa /home/skary201/public_html/modules/user/user.module).

Työttömyyskassat

Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos • olet kokonaan tai osittain työtön • haet kokoaikatyötä ja olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) • olet työttömyyskassan jäsen • olet täyttänyt työssäoloehdon kassan jäsenyysaikana • olet iältäsi 17–64-vuotias (lomautustilanteessa 17–67-vuotias). Saadaksesi ansiopäivärahaa sinun on heti työttömäksi jäädessäsi ilmoittauduttava työnhakijaksi TE-toimistoon. Ilmoittautumista ei voi tehdä takautuvasti. TE-toimisto antaa työttömyyskassalle sitovan lausunnon siitä, täyttyvätkö laissa ansiopäivärahan maksamiselle määritellyt työvoimapoliittiset edellytykset kohdallasi. Tällainen edellytys on esimerkiksi se, oletko työmarkkinoiden käytettävissä. Työttömyyskassa voi maksaa ansiopäivärahaa vain, jos TE-toimiston lausunto on esteetön. Palkansaajan työssäoloehdon pituus on 26 kalenteriviikkoa. Työssäoloehto voi siis lyhimmillään täyttyä noin kuudessa kuukaudessa. Työssäoloehtoa kerryttää jokainen työviikko, jolloin työtä on ollut vähintään 18 tuntia ja työstä on maksettu työehtosopimuksen mukainen palkka. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on vuonna 2018 oltava vähintään 1 189 euroa kuukaudessa. Työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista, mutta työssäoloehdon tulee täyttyä tarkastelujakson aikana. Tarkastelujakso on 28 kuukauden mittainen ja se lasketaan taaksepäin työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisesta lukien. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain, jos työssäoloehto täyttyy kassan jäsenyysaikana. Jäsenyysaikaa on siis oltava vähintään 26 viikkoa. Palkansaajan työssäoloehdon pituus on 26 kalenteriviikkoa. Työssäoloehto voi siis lyhimmillään täyttyä noin kuudessa kuukaudessa. Työssäoloehtoa kerryttää jokainen työviikko, jolloin työtä on ollut vähintään 18 tuntia ja työstä on maksettu työehtosopimuksen mukainen palkka. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on vuonna 2018 oltava vähintään 1 189 euroa kuukaudessa. Työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista, mutta työssäoloehdon tulee täyttyä tarkastelujakson aikana. Tarkastelujakso on 28 kuukauden mittainen ja se lasketaan taaksepäin työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisesta lukien. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain, jos työssäoloehto täyttyy kassan jäsenyysaikana. Jäsenyysaikaa on siis oltava vähintään 26 viikkoa. Ansiopäivärahan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävän, vähintään työssäoloehdon täyttävän ajan vakiintuneesta palkasta. Ansiopäivärahan laskemisessa huomioidaan palkat sellaisilta kalenteriviikoilta, joilta työssäoloehto kertyy. Palkkatulosta vähennetään lomaraha ja lomakorvaus. Näiden erien lisäksi tehdään vähennys, joka määräytyy vuosittain palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksun perusteella. Vähennys on 4,48 % vuonna 2018 täyttyvissä työssäoloehdoissa. Ansiopäiväraha muodostuu perusosasta, ansio-osasta ja lapsikorotuksista. • Perusosa on vuosittain kansaneläkeindeksin mukaan vahvistettavan peruspäivärahan suuruinen. Peruspäiväraha on 32,40 € vuonna 2018. • Ansio-osa on 45 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää taitekohdan (3 078 € vuonna 2018), ansio-osa on ylimenevältä osalta 20 %. • Lapsikorotusta voi saada alle 18-vuotiaasta huollettavasta lapsesta. Lapsikorotukset ovat vuonna 2018 yhdestä lapsesta 5,23 €, kahdesta lapsesta 7,68 € ja kolmesta tai useammasta lapsesta 9,90 €. Ansiopäiväraha on veronalaista tuloa ja sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa. Ansiopäivärahan enimmäismaksuaika riippuu työhistorian pituudesta ja iästä seuraavasti: Työhistoria enintään kolme vuotta: 300 päivää Yli kolme vuotta: 400 päivää Vähintään viisi vuotta viim. 20 vuoden aikana ja ikä vähintään 58 vuotta: 500 päivää Ansiopäivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa, joten 500 päivää vastaa 100 viikkoa, 400 päivää 80 viikkoa ja 300 päivää 60 viikkoa. Enimmäismaksuaika alkaa alusta silloin, kun täytät 26 kalenteriviikon työssäoloehdon uudelleen. Työhistoria- ja ikäedellytys tutkitaan jokaisen enimmäisajan alkaessa. Jos työttömyytesi jatkuu enimmäismaksuajan täytyttyä, voit hakea työmarkkinatukea Kelasta. Lisätietoa osoitteessa https://www.tyj.fi/fin/lomakkeet_ja_opas/etuusopas/