Virheviesti

  • Notice: Undefined offset: 0 funktiossa user_node_load() (rivi 3697 tiedostossa /home/skary201/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object funktiossa user_node_load() (rivi 3697 tiedostossa /home/skary201/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 0 funktiossa user_node_load() (rivi 3698 tiedostossa /home/skary201/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object funktiossa user_node_load() (rivi 3698 tiedostossa /home/skary201/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 0 funktiossa user_node_load() (rivi 3699 tiedostossa /home/skary201/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object funktiossa user_node_load() (rivi 3699 tiedostossa /home/skary201/public_html/modules/user/user.module).

SKA:n sääntöuudistus

Suomen Kiinalaisten Allianssi SKA ry
Hallituksen ehdotus uusiksi säännöiksi
Viimeksi muokattu 28.2.2014

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Kiinalaisten Allianssi SKA ry, joka lyhennetään muotoon SKA. Englanniksi käytetään apunimeä Chinese Alliance in Finland ja kiinaksi Fenlan Huaren Tongmeng. Sen kotipaikka on Helsinki.

2. Yhdistyksen tarkoitus:

SKA on Suomessa asuvien kiinalaisten ja muiden etnisten ryhmien välistä yhteistyötä edistämään perustettu järjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on auttaa Suomessa asuvia
kiinalaisia sopeutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan, suojella jäsentensä ja muiden Suomessa asuvien kiinalaisten etuja, edistää heidän työllistymistään, parantaa heidän elämänlaatuaan sekä avustaa vaikeuksissa olevia jäseniään ja muita Suomessa asuvia kiinalaisia. Samalla SKA pyrkii edistämään maailmanlaajuisesti kiinalaisten yhteistyötä. SKA pitää velvollisuutenaan palvella suomalaista yhteiskuntaa ja samalla aktiivisesti edistää maailmanlaajuisesti hyväntekeväisyyttä.

3. Jäsenyys

Hallitus voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi jokaisen iältään vähintään 18-vuotiaan henkilön, joka asuu Suomessa ja joka hyväksyy yhdistyksen säännöt. Hallitus voi hyväksyä kannattavaksi jäseneksi yksityisen henkilön tai yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

4. Jäsenten oikeudet ja velvollisuudet

Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on oikeus äänestää hallituksen jäsenien valinnassa ja asettua ehdolle hallituksen jäseneksi. Suositellaan, että jäsenet kertovat yhdistyksen olemassaolosta ja tarkoituksesta laajemmin yhteiskunnassa sekä osallistuvat yhdistyksen tapahtumiin. Varsinaisilla jäsenillä on velvollisuus maksaa vuosikokouksen säätämä vuosimaksu eräpäivään mennessä. Kannattavien jäsenten ei tarvitse maksaa vuosimaksua.

Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä. Erotakseen yhdistyksestä jäsenen pitää ilmoittaa siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle itse allekirjoittamallaan kirjallisella ilmoituksella ennen vuosimaksun eräpäivää. Ennen eräpäivää erostaan ilmoittaneen varsinaisen jäsenen ei tarvitse maksaa kyseisen vuoden vuosimaksua. Eräpäivään jälkeen erostaan ilmoittaneen varsinaisen jäsenen pitää maksaa kyseisen vuoden vuosimaksu.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Päätös jäsenen erottamisesta astuu voimaan heti, mutta erotettu jäsen on oikeutettu yhden kuukauden kuluessa siitä kun päätös on hänelle tiedoksi annettu, vetoamaan kirjallisesti yhdistyksen hallitukseen ja pyytämään uudelleenkäsittelyä. Uudelleenkäsittely on tehtävä seuraavassa hallituksen kokouksessa.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 7-10 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan täytyy olla vuosikokouksen suoraan valitsemia. Entisistä puheenjohtajista tulee automaattisesti kunniapuheenjohtajia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallituksen kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kullakin hallituksen jäsenellä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksesta on läsnä.

Vain hallitus voi asettaa toimikuntia erikseen määrättäviä tehtäviä varten. Hallitus ottaa ja erottaa toimistonhoitajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt joko keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sekä päättää heidän tehtävistään.

Hallituksella ei ole oikeutta erottaa ketään hallituksen jäsentä. Jos hallituksen toimikauden aikana vähintään 10% yhdistyksen varsinaisista jäsenistä ilmaisee kirjallisesti tyytymättömyytensä yhteen tai useampaan hallituksen jäseneen, pitää järjestää ylimääräinen jäsenistön yleinen kokous asiasta 30 päivän kuluessa siitä, kun hallituksen on saanut kirjallisen tiedon tyytymättömyydestä. Jos kokouksessa tyytymättömien kanta voittaa, pitää samalla järjestää vaalit uusien korvaavien hallitusten jäsenien nimittämiseksi.

Jos vähintään 10% yhdistyksen varsinaisista jäsenistä kirjallisesti vastustaa jotakin hallituksen päätöstä ja ilmaisee vastustuksensa 14 päivän sisällä siitä kun hallituksen päätös on julkistettu, pitää hallituksen järjestää yleinen jäsenäänestys asiasta 14 päivän kuluessa siitä, kun hallituksen on saanut kirjallisen tiedon vastustuksesta.

6. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmikuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana. Ylimääräinen jäsenistön yleinen kokous voidaan pitää, jos hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Jos vähintään 10% varsinaisista jäsenistä kirjallisesti ilmoittaa hallitukselle haluavansa pitää ylimääräisen jäsenistön yleisen kokouksen, sellainen on pidettävä 30 päivän sisällä tiedon saamisesta.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen vuosikokous koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen vuosikokousta jäsenille lähetytyillä sähköposteilla. Hallitus voi myös käyttää kutsumiseen sähköpostien sijaan kirjeitä, ilmoituksia Facebookissa ja yhdistyksen Internet -kotisivuilla tai muilla sähköisillä viestintäkanavilla.

Vuosikokouksessa äänioikeus on vanhoilla varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat maksaneet edellisen vuoden vuosimaksun ja samana vuonna liittyneillä uusilla varsinaisilla jäsenillä. Kannattavilla jäsenillä ei ole äänioikeutta.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
1) Avataan kokous.
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3) Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5) Käsitellään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7) Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja vuosimaksujen suuruus.
8) Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen jäsenet.
9) Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastajaa.
10) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Vuosikokouksessa voidaan lisäksi käsitellä muita asioita, jotka hallitus tai yhdistyksen jäsen esittää käsiteltäväksi. Varsinaisen jäsenen tekemä esitys on jätettävä kirjallisena hallitukselle vähintään 14 päivää ennen kokousta.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen:

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja kuka tahansa muu yksittäinen hallituksen jäsen, kaksi yhdessä. Puheenjohtajan ollessa estynyt, varapuheenjohtaja voi kirjoittaa yhdistyksen nimen puheenjohtajan sijasta.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on 1.1. - 31.12. Tilinpäätös ja siihen liittyvät asiakirjat sekä hallituksen laatima toimintakertomus on jätettävä toiminnantarkastajille kuukauden kuluessa tilikauden päätöksestä.Toiminnantarkastajien tulee suorittaa hallinnon ja tilien tarkastus ja antaa siitä kirjallinen, vuosikokoukselle osoitettu lausunto hallitukselle kahden kuukauden sisällä tilikauden päätöksestä.

9.Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä kokouksessa, jolloin esityksen on kummassakin kokouksessa saavutettava kolmen neljäsosan enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen, josta viimeinen kokous tarkemmin päättää.

10.Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:
1) kerätä vuosimaksua, jonka suuruus päätetään vuosikokouksessa. Hallituksella on oikeus päättää vuosimaksun eräpäivä.
2) vastaanottaa toiminta-avustuksia ja lahjoituksia
3) panna toimeen arpajaisia ja rahankeräyksiä