Yle 简单芬兰语广播:8.6.2017 星期四

Torstai 8.6.2017 (radio) https://yle.fi/uutiset/osasto/selkouutiset/torstai_862017_radio/9658885 Puolueiden kannatus 政党支持度 Support of the parties 1. Kokoomus on edelleen Suomen suosituin puolue, kertoo Ylen puoluekysely. Kyselyn vastaajista vähän yli 20 prosenttia kannatti kokoomusta. Yle 调查显示,联合党仍然是芬兰的第一大党。20%多一点的被调查人支持联合党。 Kokoomus is still the largest party in Finland, tells YLE survey. Over 20 % of the participants of the survey supported Kokoomus. 2. Toiseksi eniten kannatusta sai keskusta, vähän yli 18 prosenttia. 第二最受欢迎的是中间党,支持率18%多一点儿。 The second most supported party was Keskusta, a little over 18 per cent. 3. Keskusta ja kokoomus ovat hallituksessa. 中间党和联合党在政府中执政。 Keskusta and Kokoomus are in the government. 4. Sosiaalidemokraatit eli SDP on pudonnut kolmanneksi. Sen kannatus jäi alle 18 prosentin. SDP ei ole hallituksessa, se on opposition suurin puolue. 社会民主党或者SDP降为第三大党。它的支持率不到18%。SDP不在政府中,它是最大的反对党。 Social democratic, SDP, has fallen to the third position. Its support stayed under 18 per cent. SDP is not a part of the government, it is the biggest party in the opposition. 5. Toisen oppositiopuolueen, vihreiden, kannatus on noussut. Vihreät oli kyselyn neljänneksi suurin puolue, sen kannatus oli noin 15 prosenttia. 第二大反对党,绿党的支持率上升了。绿党是调查中的第四大党,其支持率大约15%。 The support of another party in the opposition, Vihreät, has grown. Vihreät was the fourth biggest party in the survey, its support was around 15 per cent. 6. Vihreiden taakse jäi perussuomalaiset, joka on hallituksessa kokoomuksen ja keskustan kanssa. Perussuomalaisten kannatus kyselyssä oli 9 prosenttia. 紧随绿党的是真芬兰党,它与联合党及中间党联合执政。调查中真芬兰党的支持率是9%。 Behind Vihreät stayed Perussuomalaiset, which is in the government alongside Kokoomus and Keskusta. In the survey, the support of Perussuomalaiset was 9 percent. Britanniassa vaalit 英国选举 Elections in Britain 7. Britanniassa on torstaina järjestetty vaalit. Britit ovat äänestä-neet parlamenttivaaleissa. 上星期四英国举行了选举。英国人选举了议会议员。 In Britain, there has been organized elections on Thursday. The Brits have voted in the parliamentary elections. 8. Britannian suurimmat puolueet ovat konservatiivit ja työväenpuolue. 英国最大的政党是保守党和工党。 The biggest parties in Britain are conservatives and labour party. 9. Pääministeri Theresa May on konservatiivien johtaja, ja hän saa jatkaa päämi-nisterinä, jos konservatiivipuolue voittaa vaalit. Theresa May首相是保守党的党魁,如果保守党赢得选举,她将继续做首相。 Theresa May is the leader of the conservative party and she gets to go on as the prime minister in case the conservative party wins the elections. 10. Mayn kilpailija on työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn. May的竞争对手是工党主席Jeremy Corbyn。 May’s contender is the leader of the labour party Jeremy Corbyn. 11. Perjantaina selviää, kumpi puoluejohtajista on vaalien jälkeen Britannian pää-ministeri. 星期五就会清楚,那个党的首领会是选举后的英国首相。 On Friday we find out, who of the leaders is the prime minister after the elec-tions. 12. Mielipidekyselyissä konservatiivit ovat saaneet enemmän kannatusta kuin työ-väenpuolue. 民意调查显示保守党获得比工党更高的支持率。 In the surveys, the conservative party has got more support than the labour party. Kukat myöhässä 开花晚了 Flowers late 13. Kasvit kukkivat tänä kesänä myöhemmin kuin tavallisesti. 植物今年夏季开花比以往晚。 The plants are blossoming this year later than normal. 14. Kevät oli kylmä, ja siksi kukat ovat noin 2 viikkoa myöhässä. 今年春天很冷,所以开花晚了约两个星期。 The spring was cold and that is why the flowers are about 2 weeks late. 15. Esimerkiksi mustikka kukkii vasta Etelä-Suomessa. 比如蓝莓刚开始在南部芬兰开花。 For example, the blueberry blossoms only in the Southern Finland. 16. Kesäkuun sää ratkaisee, kuinka paljon mustikkaan tulee kukkia ja myöhemmin marjoja. 六月份的天气决定,蓝莓及后来的樱桃开多少花。 The weather in June will determine, how much flowers will appear in the blue-berry and later berries. 17. Myös tuomen kukkia on nähty vasta Etelä-Suomessa ja osassa Keski-Suomea. 鸟樱桃也仅仅出现在南部及部分中部芬兰。 Also the bird cherry flowers have appeared only in the Southern Finland and parts of the central Finland. 18. Tuomi on puu, jonka kukkien tuoksu on monille suomalaisille kesän paras tuoksu. 鸟樱桃是一种树,它的花香对很多芬兰人来说是夏天最好的香味。 The bird cherry is a tree the scent of which is the best there is for many Finns. Laskettelua kesäsäässä 夏季滑雪 Ski in the summer 19. Lapissa voi vielä hiihtää, vaikka sää on lämmennyt. 在拉坡兰仍然可以滑雪,虽然气温已经升高了。 You can still ski in Lapland, although the weather temperatures have risen. 20. Kevät oli niin kylmä, että lunta on vielä jäljellä. 春天是如此的冷,以至于还有雪。 The spring was so chilly that there is still snow. 21. Myös laskettelu onnistuu. Saariselän hiihtokeskus avasi laskettelurinteet torstai-na. Laskettelemaan pääsee lauantaihin asti. 高山滑雪仍然可能。上星期四Saariselkä开放了滑雪道。一直到星期六都可以高山滑雪。 Also skiing downhill is possible. Saariselkä ski resort opened the gates on Thursday. It is possible to ski downhill until Saturday. 22. Lasketella voi nyt kesäisessä säässä. Lappiin on luvattu lauantaihin asti noin 20 astetta lämmintä. 现在在夏天也可以滑雪。天气预报拉坡兰的气温约20摄氏度。 It is possible to ski now in a summer weather. They have forecasted tempera-tures of about 20 degrees in Lapland.