Suomi Cafe 17

Suomi Cafe 17, maanantai 15.05.2017 1. Pääasutuskeskusten, kuten Helsingin, Espoon ja Vantaan, väestötilastot ovat muuttumassa vierastaustaisten asukkaiden lisääntyessä. 像赫尔辛基,艾斯堡和万达这样的主要居民区,移民背景的居民越来越多。 The demographics of major population centers such as Helsinki, Espoo and Vantaa are shifting to include more foreign-background residents. 2. Tämä tarkoittaa kasvavaa määrää ulkomaalaisia äänestäjiä ¬– ja ehdokkaita – kunnallisvaaleissa. 这意味着在地区选举中有更多的外国选民及候选人。 That means increasing numbers of foreign residents are voting – and running as candidates – in local government elections. 3. Äänestäjät äänestivät viisi maahanmuuttaja taustaista ehdokasta Helsingin kunnallisvaltuustoon ja kolme Espoon kunnallisvaltuustoon viime kunnallisvaaleissa. 选民们选举了五名具有移民背景的候选人进入赫尔辛基市议会及三名进入艾斯堡市会。 Voters elected five migrant background candidates to the Helsinki city council and three to the council in Espoo in the last municipal election. 4. Maahanmuuttotaustaiset valtuutetut pitävät onnistumisensa salaisuutena sosiaalista aktiivisuutta, anti-rasistisia kannanottojaan sekä toivoa ja yhteyksiä rakentavia viestejään. 移民议员把他们在选举中的成功归功于他们的社会活动,反种族歧视立场及他们带来的希望及架桥的行动。 Migrant-background councilors attribute their success to their social activism, anti-racism positions, their messages of hope and bridge-building. 5. “Luulen, että ihmiset äänestivät minua, koska olin melko suorasanainen rasismista”, vihreiden ehdokas Fatim Diarra sanoi. “我认为,人们投票给我是因为我对种族歧视的明确立场”,绿党候选人Fatim Diarra如是说。 “I think people voted for me because I was quite outspoken about racism”, green candidate Fatim Diarra said. 6. Kontulan asukas Said Ahmed sai mediajulkisuutta, kun Suomen lehdistö raportoi hänen kunnallisvaalikampanjan aikana kohtaamasta rotusyrjinnästä ja uhkauksista. 当住在Kontula地区的Said Ahmed在地区选举竞选时经受的种族歧视及人身威胁被媒体报道后,他得到了一些媒体曝光度。 Kontula resident Said Ahmed gained some media publicity when Finnish press reported on racial discrimination and threats he faced during the local election campaign. 7. Vastustuksesta huolimatta, hän sai hieman yli 1 000 ääntä ja sai paikan Helsingin kunnanvaltuustossa. 尽管遭受这样的攻击,他将将得到超过1000张选票并进而得到赫尔辛基市议会的一个席位。 Despite the flak, he polled just over 1,000 votes to take up a seat on the Helsinki city council. 8. Olen tehnyt paljon työtä ja olen ollut hyvin aktiivinen kansalainen. 我做了很多,我一直是一个很积极的公民。 I have done a lot of work and I have been a very active citizen. 9. Olen aina osallistunut keskusteluihin sosiaalisessa mediassa, jossa olen nostanut esiin tärkeitä kysymyksiä monista kansallisesti merkittävistä aiheista. 我经常参加社交媒体的讨论,并提出很多有关国家大事的重要问题。 I have always participated in discussions on social media where I have raised a lot of important questions about national issues. 10. Olen myös järjestänyt hyväntekeväisyys tapahtumia vähäosaisille, työttömille ja nuorille. 我还组织了旨在帮助弱势群体,失业者及年轻人的慈善活动。 I have also organised charity events for the underprivileged, for the unemployed and for young people.